Set DuoLife IMMUNETY


SKU#: DLPAPODP0101PP
  • Sale
  • $310.00
  • Regular price $560.00


The IMMUNITY Set DuoLife Is a perfectly selected composition of products  supporting the functioning of the body and it is adapted to the circadian rhythm. 

The role of the immune system is to protect against external factors. Maintaining a proper immune response depends on genetic conditions, age, the condition of the body, a diet and stress factors. The selected DuoLife products included in the Immunity Set is a step towards strengthening the immune system by providing the body with the ingredients supporting the proper function of the immune system.

 

Biological clock IMMUNITY:

8:00 – 25 ml of DuoLife Day before a meal
8:30 – 2 capsules of BorelissPro Medical Formula and 25 ml of Vita C
10:00 – 25 ml of Aloe DuoLife + 20 ml of Chlorophyll DuoLife
14:00 – 5 ml of RegenOil Liquid Gold + 2 capsules of ProSelect Medica lFormula
19:00 – 25 ml of DuoLife Night before a meal*

The Pack includes:

1pc. - Vita C (750 ml),
1pc. - Aloe (750 ml),
1pc.- ProSelect (60 capsules),
1pc. - BorelisPro (60 capsules),
1pc. - Chlorophyll (750 ml),
1pc. - DuoLife Day and Night (Day 750 ml + Night 750 ml),
1pc. - RegenOilLiquidGold (250 ml)

 

The human immune system is designed to protect the body from external factors. Its selective mechanisms are very important to the human body, since it is an integrating system communicating with the nervous and endocrine systems.

The immune system is formed in fetal life, and then it develops throughout childhood and reaches full maturity around the age of 12. Its proper function depends on environmental factors, the most important of which is nutrition that should provide vitamin C. Previous studies have found that vitamin C plays a significant role in the structures of the immune system, which is associated with its high concentration in phagocytes and lymphocytes, exceeding the levels recorded in the plasma.

The digestive tract is the largest organ in the immune system and it is easily affected by pathogens.

The study of parasites, the organisms that live on or in the host, deals with their biology, occurrence and spread. It also analyses the course of parasitic diseases and develops the methods of their treatment and prevention. Parasitism is an antagonistic relationship in which the individuals of one species benefit at the expense of the individuals of another species, treating them as food and habitat. In this way a population is harmed. Interactions make the host’s population grow slower. The human body may harbor over 300 kinds of parasites. It is commonly believed that they only occur in intestine but the truth is they may live in any part of the body.

Statistical analysis showed that about 2 billion people is infected with at least one parasite, while the overall number of parasitoses exceeds 3 billion. According to WHO, over the last 10 years, more than 4.5 billion people got infected with different kinds of parasites. In the USA this number is 85-95%, while in Europe every third person is infected with a parasite. This induces an assumption of a possible 25% death rate. The recent study shows that in 95% of adults one to five species of parasites could be found. The human body can harbor both microscopic parasites and the ones visible to the naked eye.

Problems related to the occurrence of parasites in the human body are recurrent, and even in the 20th century, parasitic diseases become more common. Deeper knowledge about parasites, improvement of sanitary conditions and better preventive measures seem not enough.

The factors affecting a proper function of the defense mechanisms include genetic predispositions, age, health condition, stress and a diet. Out of the dietary components which display immunological effects and that can be found in the DuoLife products, those with immune modulating potential have been selected. Proper care for the condition of the immune system make the infections less frequent and milder.

* The product should be taken before the evening meal. The proposed schedule gives the approximate time.

** Recommended period of supplementation: 3 months.

*** One pack, when used on a regular basis by one adult, is enough for about 1 month.

 

Pakiet DuoLife ODPORNOŚĆ
To idealnie dobrana kompozycja produktów wspomagająca funkcjonowanie organizmu i dostosowana do rytmu dobowego.
By Twój organizm działał jak w zegarku

Rolą układu odpornościowego jest ochrona przed czynnikami zewnętrznymi. W układzie tym ogromne znaczenie ma przewód pokarmowy, który stanowi największy powierzchniowo narząd systemu immunologicznego, jednocześnie najbardziej narażony na kontakt z groźnymi czynnikami zewnętrznymi. Zachowanie prawidłowego przebiegu procesów odpornościowych jest zależne od uwarunkowań genetycznych, wieku, kondycji organizmu, stosowanej diety oraz czynników stresogennych. Wybrane produkty DuoLife dostępne w pakiecie Odporność, to krok w stronę wzmacniania systemu immunologicznego, poprzez dostarczanie organizmowi składników wspierających prawidłową pracę układu odpornościowego.

Zegar biologiczny ODPORNOŚĆ:

8:00 – 25 ml DuoLife Dzień przed posiłkiem
8:30 – 2 kapsułki DuoLife Medical Formula BorelissPro® NEW oraz 25 ml DuoLife Vita C
10:00 – 25 ml DuoLife Aloes oraz 20 ml DuoLife Chlorofil
14:00 – 5 ml DuoLife RegenOil Liquid Gold® oraz 2 kapsułki DuoLife Medical Formula ProSelect® NEW
19:00 – 25 ml DuoLife Noc przed posiłkiem*

*Produkt należy zastosować przed spożyciem ostatniego posiłku. Godzina podana orientacyjnie.

Pakiet zawiera po jednej sztuce:

DuoLife Aloes,
DuoLife Vita C,
DuoLife Chlorofil,
Zestaw DuoLife Dzień i Noc,
DuoLife RegenOil Liquid Gold®,
DuoLife Medical Formula ProSelect® NEW,
DuoLife Medical Formula BorelissPro® NEW.


Układ immunologiczny człowieka ma za zadanie chronić organizm przed działaniem czynników zewnętrznych. Jego selektywne mechanizmy mają ogromneznaczenie dla organizmu ludzkiego. Jest to bowiem system integracyjny, komunikujący się z układami nerwowym i hormonalnym.

Układ odpornościowy podlega kształtowaniu w życiu płodowym, następnie rozwija się przez okres dzieciństwa, osiągając pełną dojrzałość około 12. roku życia. Jego prawidłowe funkcjonowanie jest zależne od czynników środowiskowych. Do najważniejszych zalicza się odżywianie, wraz z którym powinniśmy dostarczać organizmowi witaminę C. Dotychczasowe badania udowodniły, że witamina C odgrywa znaczącą rolę w strukturach układu odpornościowego, co jest związane z jej wysokim stężeniem w fagocytach i limfocytach, przekraczającym to notowane w osoczu.

Największy organ układu odpornościowego stanowi przewód pokarmowy, jednocześnie jest on najbardziej narażony na działanie patogenów.

Nauka o pasożytach – organizmach pasożytujących wewnątrz i na zewnątrz żywiciela, zajmuje się ich biologią, występowaniem, rozprzestrzenianiem. W nauce tej mieści się także przebieg chorób pasożytniczych i opracowanie metod ich zwalczania, a także zapobieganie. Pasożytnictwo to związek antagonistyczny, w których osobniki jednego gatunku wykorzystują osobniki innego gatunku, traktując je jako źródło pokarmu oraz środowisko życia. W ten sposób populacji wyrządzane są szkody. Interakcje prowadzą do spowolnienia tempa wzrostu populacji żywiciela. Organizmie ludzkim może przebywać ponad 300 gatunków pasożytów. Powszechnie uważa się, że mogą one występować jedynie w jelitach, jednak faktycznie spotykane są w każdej części ciała.

Wedle statystyk około 2 miliardy osób jest zarażonych przynajmniej jednym pasożytem. Z kolei ogólna liczba parazytoz przekracza 3 miliardy. Jak podaje WHO, w ciągu ostatnich 10 lat ponad 4,5 miliarda ludzi zaraziło się pasożytami różnego gatunku. W USA jest to aż 85-95% całej populacji, w Europie zarażona jest z kolei co trzecia osoba. Na tej podstawie można mówić o 25% wskaźniku śmiertelności. Wedle najnowszych badań u 95% dorosłych osób występowało od jednego do pięciu gatunków pasożytów. W ludzkim organizmie mogą rozwijać się zarówno mikroskopijne pasożyty, jak i te widoczne gołym okiem.

Występowanie pasożytów u człowieka to nawracający problem. Mimo XX wieku choroby pasożytnicze występują coraz częściej. Większa wiedza o pasożytach, poprawa warunków sanitarnych i lepsze metody zapobiegawcze, to zbyt mało.

Uwarunkowania genetyczne, wiek, kondycja zdrowotna, stres oraz dieta to czynniki, które wpływają na prawidłową czynność mechanizmów odpornościowych. Spośród składników diety, które są obdarzone komponentą immunologiczną i występują w produktach DuoLife, wybrano te o właściwościach immuno modulacyjnych. Dbałość o kondycję systemu immunologicznego wpływa na rzadziej występujące infekcje oraz łagodniejszy ich przebieg w przypadku wystąpienia.

** Rekomendowany czas suplementacji: 3 miesiące

*** Jeden pakiet przy regularnym stosowaniu wystarcza na około 1 miesiąc, dla jednej osoby dorosłej.