Set DuoLife SIGHT. WZROK


SKU#: DLPAPWZR0101PP
  • Sale
  • $283.00
  • Regular price $510.00


SIGHT SET is a perfectly selected composition of products supporting the functioning of the body and it is adapted to the circadian rhythm.  

Let your body work like clockwork.

The knowledge we obtain about the world around us depends on our senses: touch, taste, smell, hearing and sight. Losing the ability to use of only one of the senses would mean a person is unable to gain tons of information supplied by this sense. Among the five senses, sight is the most valuable one; it is responsible for visual information processing. The sense of sight receives almost 90% of incoming information. Therefore, our eyes are extremely important to us. Currently, the organ of sight has been affected by dramatic (environmental) changes whose causes include rapid technological development and the increased level of pollution. As a result there are problems with maintaining a normal sight process, the occurrence of congenital and acquired visual impairment and other symptoms, such as: the symptoms of eye fatigue, corneal opacification, and periorbital dark circles. We are able to support the eyes function applying properly selected supplementation. We recommend the products included in the Eyes Set. They are composed of the substances which help to improve the condition of the organ of sight and support its protection.

Biological clock SIGHT:

8:00 –25 ml of DuoLife Day before a meal
8:30 – 1 capsule of ProOptical
10:00 – 2 capsules of ProStik + 25 ml of Vita C
14:00 – 5 ml of RegenOil Liquid Gold
19:00 – 25 ml of DuoLife Night before a meal*

The Pack includes:

1pc. - Vita C (750 ml),
1pc. - ProOptical (30 capsules),
1pc. - ProStik (60 capsules),
1pc. - DuoLife Day and Night (Day750 ml + Night 750 ml),
1pc. - RegenOil Liquid Gold (250 ml)

 

In our body, the process of seeing is performed by the sense receiving about 90% of all incoming information. The image is created by photosensitive cells (photoreceptors) located in the retina of the eyeball. Everything we know about the world depends on our senses: touch, taste, smell, hearing and sight. If only one of these paths of receiving knowledge was closed, we would lose a lot of valuable information. The sense of sight is crucial for us. The pace of technological development, especially in the 20th century, made the human ability to adapt biologically to the changes lag behind. Consider tens of thousands of years when human eyes were used exactly for such purposes as nature intended them for: work and pleasure, primarily associated with sunlight and looking at certain distances.

A new era followed the industrial revolution and the spread of the written word. Technological development brings more and more demands to our eyes. The eyes are unable to keep up with the rapid changes. We have to look into the distance, use artificial light, and within a fraction of a second direct our eyes to objects that are very close to us. We do activities that require precision. We read for hours, scan the text with our eyes, look at it at night, try to adapt it quickly to various light intensity and almost constantly change the viewing angle. A large amount of industrial dust and other pollutants constantly irritate the eye mucous membrane. Not to mention another issue that the stress-inducing factors of the modern lifestyle yet intensify these eye-related problems. All negative effects of our civilization worsen any birth defects related to eye-sight. They also induce symptoms that we perceive as the manifestation of these defects: headaches, tired eyes, cloudy eyes, chronic swelling, etc. It is naïve to expect that the eyes will cope with all these problems on their own, without any help.

What can we do today to protect and strengthen our eyes? We must support our eyes in all possible ways: make our body strong and healthy, compensate for the mechanical defects by wearing/using the available optical devises, and follow a natural sight protection program, including the latest scientific advances contained in DuoLife products.

* The product should be taken before the evening meal. The proposed schedule gives the approximate time.

** Recommended period of supplementation: 3 months

*** One pack, when used on a regular basis by one adult, is enough for about 1 month.

Pakiet DuoLife WZROK 

To idealnie dobrana kompozycja produktów wspomagająca funkcjonowanie organizmu i dostosowana do rytmu dobowego. 

By Twój organizm działał jak w zegarku

 


Wiedza zdobywana o otaczającym nas świecie zależy od naszych zmysłów: dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku. Wystarczyłaby utrata możliwości korzystania tylko z jednego ze zmysłów, by zostać odciętym od mnóstwa informacji pozyskiwanych tą drogą. Najcenniejszy z tych zmysłów jest dla nas wzrok odpowiedzialny za proces widzenia. Zmysł wzroku odbiera niemalże 90% napływających informacji. Oczy są zatem dla nas niezwykle ważne. Obecnie narząd wzroku narażony jest na gwałtowne zmiany, wynikające między innymi z szybkiego postępu technologicznego, a także wzrastających ilości zanieczyszczeń. Efektem są problemy z zachowaniem prawidłowości procesu widzenia, występowanie wad wrodzonych i nabytych wzroku oraz pojawianie się objawów dodatkowych: odczuwania zmęczenia oczu, zmętnienia i podkrążenia. Jesteśmy w stanie wspomóc funkcjonowanie oczu stosując właściwie dobraną suplementację. Rekomendujemy korzystanie z produktów wchodzących w skład pakietu Oczy. Zawarte w ich składzie substancje pomagają poprawić kondycję narządu wzroku i wspierają funkcje ochronne

 

Zegar biologiczny WZROKU:

8:00 – 25 ml DuoLife Dzień przed posiłkiem
8:30 – 1 kapsułka DuoLife Clinical Formula ProOptical®
10:00 – 2 kapsułki DuoLife Medical Formula ProStik® NEW oraz 25 ml DuoLife Vita C
14:00 – 5 ml DuoLife RegenOil Liquid Gold®
19:00 – 25 ml DuoLife Noc przed posiłkiem*

*Produkt należy zastosować przed spożyciem ostatniego posiłku. Godzina podana orientacyjnie.

Pakiet zawiera po jednej sztuce:

DuoLife Vita C,
Zestaw DuoLife Dzień i Noc,
DuoLife RegenOil Liquid Gold®,
DuoLife Clinical Formula ProOptical®,
DuoLife Medical Formula ProStik® NEW.

 Chcesz dowiedzieć się więcej ?

Proces widzenia realizowany jest u człowieka przez zmysł odbierający około 90% ogółu napływających informacji. Obraz powstaje dzięki światłoczułym komórkom (fotoreceptorom) znajdującym się w siatkówce gałki ocznej. Wszystko, co wiemy o świecie, zależy od naszych zmysłów – dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku. Gdyby tylko jedna z tych dróg poznania została zamknięta, stracilibyśmy mnóstwo cennych informacji. Najważniejszym jest dla nas zmysł wzroku. Tempo technicznego postępu, przede wszystkim wieku XX, spowodowało, że zdolności biologicznego dopasowania się człowieka do zachodzących zmian zostały w tyle. Pomyślmy choćby o dziesiątkach tysiącleci, kiedy ludzkie oczy używane były dokładnie w ten sposób, jak to natura przewidziała – do pracy i przyjemności związanych przede wszystkim ze światłem słonecznym i patrzeniem na pewne odległości.

Nowa era została nakreślona przez rewolucję przemysłową i rozpowszechnienie słowa pisanego. Rozwój techniczny stawia naszym oczom coraz większe wymagania. Oczy nie są w stanie nadążyć za gwałtowanie zachodzącymi zmianami. Musimy patrzeć w dal, korzystać ze sztucznego oświetlenia, a w ciągu ułamków sekund kierować oczy na zdecydowanie bliskie odległości. Wykonujemy czynności wymagające precyzji. Godzinami czytamy, skanujemy tekst wzrokiem, patrzymy w nocy, próbujemy szybko dopasować go do zmieniających się natężeń światła i niemal nieustannie zmieniać kąt widzenia. Duże ilości pyłów przemysłowych i innych zanieczyszczeń nieustannie podrażniają śluzówki oka. Nie mówiąc już o kolejnym aspekcie: stresorodność współczesnego stylu życia potęguje te obciążenia. Wszystkie negatywne wpływy naszej cywilizacji pogarszają wszelkie wrodzone wady wzroku, wywołując ponadto objawy, które my traktujemy jako przejaw tychże wad: bóle głowy, zmęczone oczy, zmętnienie, chroniczne podkrążenie itp. Wielce nierozsądną postawą jest oczekiwanie, że oczy poradzą sobie ze wszystkimi tymi problemami samoistnie, bez żadnej pomocy.

Co zatem możemy zrobić dziś, by chronić i wzmocnić nasze oczy? Musimy pomagać oczom na wszelkie możliwe sposoby, wykształcając silne i zdrowe ciało, wyrównując defekty mechaniczne dostępnymi instrumentami optycznymi i kierując się naturalnym programem ochrony wzroku, w tym uwzględniając najnowsze osiągnięcia nauki zawarte w produktach DuoLife.

** Rekomendowany czas suplementacji: 3 miesiąc.

*** Jeden pakiet przy regularnym stosowaniu wystarcza na około 1 miesiąc, dla jednej osoby dorosłej.